اگر به ارمنستان سفر می کنید، ممکن است برای سفر خود به ویزای ارمنستان احتیاج داشته باشید.

ویزای ارمنستان از نوع ویزای بازدید کننده یا توریستی

ویزای ارمنستان از نوع ویزای بازدید کننده زمانی صادر می شود که یک فرد خارجی برای اهداف گردشگری، بازدید از اقوام یا اشخاص دیگر، تجارت، حمل و نقل و سایر علاقه های حرفه ای، معالجه پزشکی یا سایر اقامت کوتاه مدت قصد ورود به جمهوری ارمنستان را داشته باشد. ویزای بازدید کننده برای یک ورودی واحد یا برای چندین ورودی با اعتبار یک سال صادر می شود.

ویزای ارمنستان از نوع ویزای رسمی برای دارندگان گذرنامه های رسمی یا خدماتی

ویزای ارمنستان چند ورودی برای کارمندان غیر دیپلماتیک، نمایندگی های دیپلماتیک خارجی یا سازمان های بین المللی و خانواده های آنها با اعتبار 3 سال صادر می شود.
ویزای ارمنستان تک ورودی با اعتبار 1 سال برای مقامات خارجی که به دعوت مقامات ارمنستان یا نمایندگان دیپلماتیک خارجی یا سازمان های بین المللی وارد ارمنستان می شوند، صادر می شود. ویزای تک ورودی با اعتبار 1 سال برای اعضای هیئت های رسمی که دارای گذرنامه های معمولی هستند، صادر می شود.
ویزای ارمنستان از نوع ویزای غیر رسمی ویزای ورود به مدت 120 روز

روند اخذ ویزای ارمنستان برای ایرانیان چگونه است؟ | لی لی رز تراول

ویزای ارمنستان از نوع ویزای ترانزیت

ویزای تک ورودی با اعتبار 1 سال با اقامت در ارمنستان و با امکان تمدید حداکثر به مدت 4 روز صادر می شود.
وزارت امور خارجه ارمنستان ویزاهای رسمی و دیپلماتیک و همچنین ویزای الکترونیکی را صادر و گسترش می دهد. ویزاهای توریستی و ترانزیت توسط اداره گذرنامه و پلیس ارمنستان صادر و تمدید می شود. ویزای ارمنستان حداکثر 120 روز با امکان تمدید 60 روز دیگر صادر می شود.

شرایط ورود به ارمنستان با استفاده از ویزای ارمنستان

خارجی ها از طریق نقاط کنترل مرزی وارد خاک جمهوری ارمنستان می شوند. برای ورود، یک فرد خارجی باید دارای گذرنامه، ویزای ورود یا سند اقامت معتبر باشد، مگر اینکه قوانین ارمنستان یا توافق های بین المللی روش دیگری را تعیین کنند.
افراد زیر 18 سال ممکن است همراه والدین یا هر نماینده قانونی دیگری وارد ارمنستان شوند.
اگر یک خارجی بدون داشتن هیچ شناسنامه معتبری یا ویزا وارد ارمنستان شود یا در صورت ریجکت ویزای ارمنستان نتواند وارد خاک جمهوری ارمنستان شود، باید به کشور مبداء خود یا کشور دیگری برگردد که از آنجا به ارمنستان رسیده است. مگر اینکه هدف از ورود درخواست وضعیت پناهندگی باشد.

روند اخذ ویزای ارمنستان برای ایرانیان چگونه است؟ | لی لی رز تراول

شهروندان کشورهای خارجی که برای آنها ورود بدون اخذ ویزای ارمنستان تعیین شده است می توانند در مدت یک سال در بیش از 180 روز در خاک این کشور بمانند در صورتی که قوانین بین المللی جمهوری ارمنستان را نقض نکرده باشند.
اگر یک خارجی از طریق کشور ارمنستان در حال گذر باشد می تواند بیش از 72 ساعت بجز موارد اضطراری در خاک ارمنستان بماند.

شرایط اخذ ویزای ارمنستان برای ایرانیان

بنابر توافقات صورت گرفته بین دو کشور ارمنستان و ایران نیازی به اخذ ویزای ارمنستان جهت ورود به این کشور نیست و در نتیجه ایرانیان می توانند با اخذ بلیط هواپیمایی و سفر به این کشور در مرز این کشور با ارائه اسناد شخصی خود ویزای ارمنستان متناسب با هدف خود را دریافت نموده و از این کشور دیدن کنند.


سوالات متداول

ویزای ارمنستان از نوع ویزای بازدید کننده یا توریستی
ویزای ارمنستان از نوع ویزای بازدید کننده زمانی صادر می شود که یک فرد خارجی برای اهداف گردشگری، بازدید از اقوام یا اشخاص دیگر، تجارت، حمل و نقل و سایر علاقه های حرفه ای، معالجه پزشکی یا سایر اقامت کوتاه مدت قصد ورود به جمهوری ارمنستان را داشته باشد. ویزای بازدید کننده برای یک ورودی واحد یا برای چندین ورودی با اعتبار یک سال صادر می شود. ویزای ارمنستان از نوع ویزای رسمی برای دارندگان گذرنامه های رسمی یا خدماتی ویزای ارمنستان چند ورودی برای کارمندان غیر دیپلماتیک، نمایندگی های دیپلماتیک خارجی یا سازمان های بین المللی و خانواده های آنها با اعتبار 3 سال صادر می شود. ویزای ارمنستان تک ورودی با اعتبار 1 سال برای مقامات خارجی که به دعوت مقامات ارمنستان یا نمایندگان دیپلماتیک خارجی یا سازمان های بین المللی وارد ارمنستان می شوند، صادر می شود. ویزای تک ورودی با اعتبار 1 سال برای اعضای هیئت های رسمی که دارای گذرنامه های معمولی هستند، صادر می شود.
ویزای ارمنستان از نوع ویزای غیر رسمی ویزای ورود به مدت 120 روز
ویزای ارمنستان از نوع ویزای ترانزیت ویزای تک ورودی با اعتبار 1 سال با اقامت در ارمنستان و با امکان تمدید حداکثر به مدت 4 روز صادر می شود. وزارت امور خارجه ارمنستان ویزاهای رسمی و دیپلماتیک و همچنین ویزای الکترونیکی را صادر و گسترش می دهد. ویزاهای توریستی و ترانزیت توسط اداره گذرنامه و پلیس ارمنستان صادر و تمدید می شود. ویزای ارمنستان حداکثر 120 روز با امکان تمدید 60 روز دیگر صادر می شود.
شرایط ورود به ارمنستان با استفاده از ویزای ارمنستان
خارجی ها از طریق نقاط کنترل مرزی وارد خاک جمهوری ارمنستان می شوند. برای ورود، یک فرد خارجی باید دارای گذرنامه، ویزای ورود یا سند اقامت معتبر باشد، مگر اینکه قوانین ارمنستان یا توافق های بین المللی روش دیگری را تعیین کنند. افراد زیر 18 سال ممکن است همراه والدین یا هر نماینده قانونی دیگری وارد ارمنستان شوند. اگر یک خارجی بدون داشتن هیچ شناسنامه معتبری یا ویزا وارد ارمنستان شود یا در صورت ریجکت ویزای ارمنستان نتواند وارد خاک جمهوری ارمنستان شود، باید به کشور مبداء خود یا کشور دیگری برگردد که از آنجا به ارمنستان رسیده است. مگر اینکه هدف از ورود درخواست وضعیت پناهندگی باشد. شهروندان کشورهای خارجی که برای آنها ورود بدون اخذ ویزای ارمنستان تعیین شده است می توانند در مدت یک سال در بیش از 180 روز در خاک این کشور بمانند در صورتی که قوانین بین المللی جمهوری ارمنستان را نقض نکرده باشند. اگر یک خارجی از طریق کشور ارمنستان در حال گذر باشد می تواند بیش از 72 ساعت بجز موارد اضطراری در خاک ارمنستان بماند.
شرایط اخذ ویزای ارمنستان برای ایرانیان
بنابر توافقات صورت گرفته بین دو کشور ارمنستان و ایران نیازی به اخذ ویزای ارمنستان جهت ورود به این کشور نیست و در نتیجه ایرانیان می توانند با اخذ بلیط هواپیمایی و سفر به این کشور در مرز این کشور با ارائه اسناد شخصی خود ویزای ارمنستان متناسب با هدف خود را دریافت نموده و از این کشور دیدن کنند.